Wörterbuch Deutsch Persisch Hindi Sanskrit
آیا می دانستید که بسیاری از کشور ها به طور مصنوعی درست شده اند؟ ایالات متحده امریکا، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، عربستان و همه کشور های عربی بطور مصنوعی درست شده اند - در اروپا هم کشور های زیادی بطور مصنوعی درست شده اند، از آن جمله آلمان که از چند منطقه آلمانی زبان و روسيه که ۱۰۰ سال پیش مجموعه ای بود به نام مسکو
Das erste Online Großwörterbuch mit 72127 deutschen Stichwörtern und 149845 persischen Bedeutungswörtern
آیا می دانستید که آلمانی ها نام فامیل ندارند؟ کلیه نام های فامیلی موجود نام حرفه و یا محلی است که خان ها آنها را برده وار نگهداری می کرده اند. نام فامیل از پیوند با سرزمین و از خانواده بزرگ می آید مانند افشار، بختیاری، زند و غیره
آیا می دانستید که کشور آلمان مصنوعی وصله پینه شده و با همه سگ و گربه و موش هاش یک تاریخ ۱۵۰ ساله دارد؟حتی اگر هزار متر زیر زمین کاوش کنید، یک کوزه شکسته آلمانی هم پیدا نمی کنید؟چون همه ساکنان فعلی را از اطراف اروپا برای کشاورزی به اینجا آورده اند
آیا می دانستید که بیش از ۳۰٪ از کلمات آلمانی از زبان فارسی آمده است؟ چگونه؟ سال ها قبل از فروپاشی امپراتوری ایران که بر جهان آن زمان سروری می کرد، ایرانیان زیادی در اروپا و آمریکا و همچنین در شرق آسیا تا ژاپن و چین پراکنده شده بودند
آیا می دانستید که هند و اروپایی یا هند و ژرمن دروغی بزرگ است؟ اروپا با ما آریایی ها هیچ نسیتی ندارند. چندین ایل ایرانی مانند آلان ها، سرمدها، گوت ها و غیره از راه گرجستان وارد اروپا و در آنجا ساکی می شوند.چندین قرن بعد ایل های ایرانی با هجوم اقوام اسلاو و مغول (هونن) که در تاریخ اروپا به مهاجرت اقوام معروف است، قتل عام می شوند ولی آثار زبان و فرهنگ ایرانی ها تا به امروز در اروپا باقی مانده است
Über 90.000 Stichwörter in Hindi und Sanskrit
Über 90.000 Stichwörter in Hindi und Sanskrit